Klienta karte1. t/c “Domina Shopping” Lojalitātes programmas noteikumi 

1.1. Dalība t/c “Domina Shopping” Lojalitātes programmā (turpmāk – Programma) nodrošina dalībniekiem izdevīgākus piedāvājumus un priekšrocības. Lojalitātes programmas ieviešanas mērķis ir veicināt interesi apmeklēt t/c “Domina Shopping”, veikt tajā darījumus (pirkumus un saņemt pakalpojumus), kā arī darījumu ietvaros sniegt priekšrocības, lietojot t/c “Domina Shopping” Lojalitāte karti (turpmāk – Karte). t/c “Domina Shopping” Lojalitātes programma  ietver sevī sekojošas aktivitātes:

1.1.1. Priekšrocības – dalība t/c “Domina Shopping” veiktajās darbībās un organizētajos pasākumos sniedz dalībniekiem iespēju saņemt speciālus piedāvājumus, atlaides (attiecīgajā laika posmā piemērojamais preču pilnās cenas samazinājums), balvas, kā arī citus labumus vai priekšrocības noteiktā punktu krāšanas perioda laikā t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietās vai pie sadarbības partneriem. Sīkāka informācija par sadarbības partneriem pieejama t/c Domina Shopping mājas lapā: https://www.domina-shopping.lv/lv/klienta-karte/atlaides/

1.1.2. Punktu krāšana – Lojalitātes programmas ietvaros noteiktajā laika periodā Kartes lietotājam piedāvātā iespēja krāt lojalitātes punktus (turpmāk – Punkti), darījuma veikšanas brīdī izmantojot Karti un tādējādi reģistrējot Kartes lietotāja veiktos darījumus, lai apmaiņā pret noteiktu Punktu skaitu saņemtu balvu/as.

1.1.3. saņemt personalizētus piedāvājumus un priekšrocības, kuru pamatā ir dalībnieka Anketā  vai tiešsaistes profilā sniegtā informācija un pieteikšanās informācijas saņemšanai dalībnieka noteiktā saziņas veidā, t.sk. informācija tiks izmantota ar mērķi, lai piedāvātu lojalitātes programmas ietvaros mārketinga informācijas saturu atbilstoši  dalībnieka anketā vai tiešsaistes profilā norādītajai informācijai.

1.2. Programma t/c “Domina Shopping” ir uzsākta 08.11.2013., aktualizēta 25.05.2018. un ir spēkā neierobežotu laiku. Programmas noteikumi var mainīties. Izmaiņu gadījumā, dalībnieks par tām saņems informāciju ar dalībnieku saskaņotā saziņas veidā, piemēram, e-pasta ziņojuma vai īsziņas starpniecību, vai pa pastu. Lojalitātes programmas dalībnieks, lietojot izsniegto Klienta karti atzīst šos noteikumus sev par saistošiem  un Pārzinis ir tiesīgs uzskatīt to kā programmas dalībnieku visu laiku kamēr tiek lietota Klienta karte, bet ne ilgāk kā  vienu gadu kopš pēdējās kartes izmantošanas dienas.

1.3. Programmas ietvaros Personas datu apstrādes Pārzinis ir t/c “Domina Shopping” (SIA “EfTEN Domina”, Reģ. Nr. 40103990157, kontaktinformācija: tel. + 371 67 63 111, e-pasts: info@domina-shopping.lv.

1.4. Pieteikšanās dalībai lojalitātes programmā: 

Lai kļūtu par Programmas dalībnieku, personai ir jābūt vismaz 18 gadiem.

Arī t/c “Domina Shopping” darbinieki var būt lojalitātes programmas dalībnieki.

Dalībai Programmā var pieteikties  t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā, aizpildot pieteikuma anketu dalībai Programmā, tādejādi noslēdzot līgumu par dalību Lojalitātes programmā un saņemot dalības Karti, kuru izmantojot dalībnieks tiek identificēts. Karšu izsniegšanas un lietošanas nosacījumi ir ietverti t/c “Domina Shopping” Lojalitātes programmas noteikumos. Programma ir pieejama t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes Programmas sadaļā un t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā.

Domina Shopping Klienta karti dalībnieks var saņemt t/c Domina Shopping informācijas centrā, aizpildot anketu un samaksājot kartes izsniegšanas maksu (7,00 EUR). Savu Domina Shopping Klienta karti dalībnieks saņem uzreiz pēc apmaksas veikšanas. Turpmākā dalība lojalitātes programmā ir bez maksas.

Dalība Programmā ir uz nenoteiktu laiku līdz brīdim, kad dalībnieks atsakās no dalības Programmā vai t/c “Domina Shopping” izslēdz dalībnieku no Programmas, iepriekš par to informējot dalībnieku, ievērojot šajos noteikumos minētos priekšnoteikumus.

2. Lojalitātes punkti

2.1. Izmantojot Karti t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietās darījuma veikšanas brīdī un reģistrējot darījumus, dalībnieks krāj Punktus t/c “Domina Shopping” noteiktā Punktu krāšanas periodā.

2.2. Punkti netiek piešķirti par sekojošām darbībām:

2.2.1. par darījumiem t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā;

2.2.2. par elektronisko dāvanu karšu iegādi t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā, tirdzniecības vietās vai pie sadarbības partneriem;

2.2.3. par trešo personu pakalpojumu rēķinu apmaksu t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietās;

2.2.4. par norēķiniem (piem., naudas pārskaitījums bankā u.tml. darījumi), kuri netiek veikti ar skaidru naudu, maksājumu karti vai elektronisko dāvanu karti t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietās.

2.3. Ar Karti reģistrēto Punktu skaits tiek aprēķināts kā t/c “Domina Shopping” noteikta darījuma summas procentuālā daļa, kuras apmērs tiek izsludināts reizē ar Punktu krāšanas periodu mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes Programmas sadaļā. t/c “Domina Shopping” patur tiesības vienpusēji mainīt Programmā noteikto darījumu summas un Punktu skaitu attiecību, uzsākot jaunu Punktu krāšanas periodu, par ko iepriekš tiek informēts dalībnieks.

2.4. Lietotāja iegūtie Punkti visās t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietās tiek summēti kopā un tiek uzkrāti dalībnieka kontā.

2.5. Katram dalībniekam tiek atvērts tikai viens dalībnieka konts, kurš ir piesaistīts konkrēta dalībnieka Kartei. Vairāku dalībnieku kontos uzkrātie Punkti nevar tikt summēti vai pārnesti uz cita dalībnieka kontu.

2.6. Punkti par reģistrētajiem darījumiem tiek aprēķināti un ieskaitīti dalībnieka kontā 1 (vienas) darba dienas laikā pēc dalībnieka darījumu datu saņemšanas brīža no ārpakalpojumu sniedzēja, kas nodrošina dalībnieka veikto darījumu datu saņemšanu no t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietām, kurās dalībnieks veicis darījumus un izmantojis Karti Punktu reģistrēšanai.

2.7. t/c “Domina Shopping” ir tiesības koriģēt un precizēt dalībnieka kontā aprēķināto punktu skaitu, ņemot vērā iegūto informāciju par atgrieztiem pirkumiem vai citiem līdzīgiem darījumiem, kas atceļ iepriekš veiktos darījumus vai samazina to apmēru.

2.8. Punktu krāšanas periods tiek norādīts t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes Programmas sadaļā, kā arī šī informācija ir pieejama t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā. Punkti tiek krāti katrā attiecīgajā Punktu krāšanas periodā. Attiecīgajam Punktu krāšanas periodam beidzoties, dalībniekam vairs nav iespējas krāt punktus. Konkrētā Punktu krāšanas periodā uzkrātie Punkti netiek pārnesti uz nākamo noteikto Punktu krāšanas periodu.

2.9. Sakrātos Punktus iespējams izmantot Balvas iegūšanai t/c “Domina Shopping” noteiktajā kārtībā Punktu krāšanas periodā, kurā Punkti tika uzkrāti, kā arī pēc tā beigām t/c “Domina Shopping” noteiktajā termiņā. Pēc šī termiņa beigām pret Balvām neapmainītie Punkti tiek dzēsti. Katram Punktu krāšanas periodam var tikt noteikts atšķirīgs tā norises ilgums un termiņš, kurā ir iespējams veikt Punktu apmaiņu pret Balvām. Sakrāto Punktu apmaiņai noteiktais termiņš tiek paziņots t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes programmas sadaļā un t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā.

2.10. Informāciju par dalībnieka konta stāvokli un uzkrātajiem Punktiem Lietotājs var uzzināt, apmeklējot dalībnieka konta tiešsaistes  profilu t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes programmas sadaļā vai t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā, tajā ierodoties personīgi un uzrādot Karti ar mērķi, lai Informācijas centra darbiniekiem ir iespējams identificēt konkrēto dalībnieku.

3. Balvas un to saņemšanas kārtība

3.1. Dalībniekam ir iespējams apmainīt dalībnieka kontā uzkrātos Punktus pret t/c “Domina Shopping” elektronisko dāvanu karti (turpmāk – Balva). Šādu Punktu apmaiņu pret Balvu iespējams veikt, sākot no uzkrātiem 7 Punktiem (dalībnieks iztērējis 700 EUR (septiņi simti eiro)) un 1 (viens) Punkts atbilst elektroniskās dāvanu kartes 1 (vienam) EUR.

3.2. Dalībnieks var veikt Punktu apmaiņu un iegūt Balvu sākot ar 01.01.2014. Balvas minimālā nominālvērtība ir 7 EUR (septiņi eiro) un maksimālā nominālvērtība ir 150 EUR (viens simts piecdesmit eiro). Dalībnieks var izvēlēties Balvas apmēru atbilstoši  dalībnieka Kontā esošajam Punktu daudzumam Balvas saņemšanas brīdī, ievērojot 3.1. punktā noteikto minimālo Punktu skaitu Balvas saņemšanai. Izlietojot Punktus Balvas saņemšanai, dalībnieka kontā uzkrāto Punktu skaits tiek samazināts, atbilstoši Balvas vērtībai Punktos.

3.3. Dalībnieks, saņemot Balvu, atzīst sev par saistošiem t/c “Domina Shopping” elektronisko dāvanu karšu lietošanas noteikumus, kuri pieejami t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Elektroniskās Dāvanu kartes sadaļā, kā arī pieejami t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā. t/c “Domina Shopping” ir tiesīgs Programmas darbības laikā vienpersoniski pēc saviem ieskatiem papildināt vai mainīt Balvu klāstu. Dalībnieks var apmainīt uzkrātos Punktus pret Balvu, personīgi ierodoties t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā.

3.4. Punktu apmaiņu pret Balvu var veikt un Balvu iespējams saņemt uzreiz pēc paziņojuma par Punktu apmaiņas periodu pret Balvām. t/c “Domina Shopping” Informācijas centra darbinieki veic dalībnieka identifikāciju Balvas saņemšanas brīdī un tiem ir tiesības neizsniegt Balvu, ja dalībnieku nav iespējams identificēt (piemēram, dalībniekam nav līdzi paņemts personu apliecinošs dokuments vai autovadītāja apliecība).

4. Lojalitātes programmas Priekšrocības

4.1. Dalībniekam ir tiesības saņemt Priekšrocības, kas tam tiek piedāvātas t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietās. Priekšrocību saņemšanas noteikumus, tai skaitā, bet ne tikai, dažādas pirkumu akcijas, atlaižu apmēru un atlaižu nodrošināšanas periodu nosaka t/c “Domina Shopping”, tajā esošo tirdzniecības vietu tirgotāji, kā arī citi t/c “Domina Shopping” sadarbības partneri. Aktuālais Priekšrocību saraksts ir atrodams t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes Programmas sadaļā.

4.2. Priekšrocības, piemēram, atlaides precēm vai pakalpojumiem, tiek aprēķinātas no preču vai pakalpojumu standarta cenas (pilnās preču cenas). Dažādu kampaņu Priekšrocības, piemēram, speciālie piedāvājumi un/ vai atlaides netiek summētas, ja vien to īpaši neparedz attiecīgais t/c “Domina Shopping” tirdzniecības vietas tirgotājs.

4.3. Dalībniekam piedāvāto Priekšrocību, tostarp piedāvāto atlaižu apmērs un to nodrošināšanas ilgums, var tikt mainīts.

4.4. t/c “Domina Shopping”, tirgotāji vai t/c “Domina Shopping” sadarbības partneri pēc Lietotāja ierosinājuma neaizvieto Balvas vai Priekšrocības ar cita veida Balvām vai Priekšrocībām un nekompensē dalībniekam Balvas vai Priekšrocības naudā.

5. Citi nosacījumi

5.1. t/c “Domina Shopping” ir tiesīgs izslēgt dalībnieku no Programmas, dzēst dalībnieka kontā uzkrātos Punktus, kā arī neizsniegt Balvas, ja tiek konstatēti dalībnieka Programmas noteikumu, Kartes lietošanas noteikumu vai citu ar Programmu saistīto normatīvo aktu pārkāpumi. Jebkurā gadīumā,  t/c “Domina Shopping”  patur tiesības izslēgt Klientu no dalības lojalitātes programmā, ja tas nav verificējis izsniegto Klienta karti, nav atjaunojis informāciju tiešsaistes profilā vismaz vienu gadu. T/c “Domina Shopping” patur tiesības nepaskaidrot šos apsvērumus. Informācija par izslēgšanu no dalības programmā tiks nosūtīta uz dalībnieka Anketā norādīto saziņas līdzekli vai ievietojot dalībnieka konta tiešsaistes profilā t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv, kas ir pieejams vēl vienu  mēnesi pēc izslēgšanas no dalības programmā. Pēc viena mēneša perioda notecēšanas, tiešsaistes profils tiek neatgriezeniski dzēsts. Dalībniekam nav iespējams atjaunot iepriekšējo dalību, bet ir iespējams kļūt par jaunu Lojalitātes programmas dalībnieku, veicot darbības, kas norādītas šo noteikumu 1.5.punktā.

5.2. Dalībniekam ir tiesības atjaunināt savus datus, informēt par saziņas veidu vai atteikties no tā, kā arī atteikties no dalības Programmā, apmeklējot dalībnieka konta tiešsaistes profilu t/c “Domina Shopping” mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes programmas sadaļā vai t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā.

5.3. Nepārvaramas varas gadījumā (force majeure) t/c “Domina Shopping” ir tiesības vienpusēji pārtraukt Programmu un Lietotājiem neizsniegt Balvas vai izsniegt tās vēlākā laikā, nekā tas iepriekš noteikts, par to informējot dalībnieku.

5.4. Pretenzijas, informācijas pieprasījumi ir iesniedzami rakstiski, t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā, aizpildot atbilstošo veidlapu, vai rakstot uz e-pastu info@domina-shopping.lv saskaņā ar t/c “Domina Shopping” Programmas noteikumiem. Atbilde uz saņemto pretenziju, informācijas pieprasījumu tiek sniegta 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā no pretenzijas, informācijas pieprasījuma saņemšanas dienas.

5.5. Papildus informāciju par Programmu dalībnieki un citas personas var saņemt t/c “Domina Shopping” Informācijas centrā vai mājas lapā internetā www.domina-shopping.lv Lojalitātes Programmas sadaļā https://www.domina-shopping.lv/lv/klienta-karte/. Jebkura persona jebkurā laikā var arī sazināties ar t/c “Domina Shopping” Informācijas centru un saņemt nepieciešamo informāciju.

Darbības ar personas datiem

Papildus informācija par to, kā t/c “Domina Shopping” apstrādā un aizsargā Programmas dalībnieku personas datus ir pieejama  www.domina-shopping.lv sadaļā Privātuma politika.

Pievienojoties lojalitātes programmai un lietojot Klienta karti dalībnieks  apliecina, ka tas ir norādījis savus personas datus un  ir informēts, ka tam ir tiesības jebkurā laikā vērsties pie t/c “Domina Shopping”, lai noskaidrotu papildus, kā tiek apstrādāti viņa personas dati.